Zasady przyjęć do DPS

Zgodnie z artykułem 54 ust.1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach jest domem dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennym, które wymagają całodobowej opieki osób drugich. Osoba ubiegająca się o przyjście do naszego domu powinna rozpocząć starania od wizyty w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie z prośbą o skierowanie do domu pomocy w Ptaszkach

 • Zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia i potrzebie zapewnienia całodobowej opieki w warunkach domu pomocy.

 • Kopia dokumentacji medycznej

 • Zaświadczenie od psychiatry lub neurologa o chorobie Alzheimera lub innym zespole otępiennym

 • Pisemna zgoda na zamieszkanie w domu pomocy

 • Pisemna zgoda na ponoszenie opłaty w wysokości 70% emerytury lub renty.

 • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej: postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego.

 • Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy.

 • W przypadku, gdy Gmina odmówi wydania skierowania do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Kolegium Samorządowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzją.

Opłaty za utrzymanie ponoszą:

 1. Mieszkaniec domu 70 % swojego dochodu (renty, emerytury).

 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium. W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym,że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 3. Gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2.

Koszt miesięcznego pobytu w 2020 r. zatwierdzony przez Starostę Siedleckiego wynosi 3 940,00 zł (Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 1 lutego 2020 r.