Stowarzyszenie

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom

z Chorobą Alzheimera (w skrócie SSCA)
Association Alzheimer in Siedlce

STATUT
Siedlce, dnia 07 lutego 2015 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie o nazwie „Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera” w skrócie SSCA (Association Siedlce Alzheimer in Poland) zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem zawiązanym w celu rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających realizacji celów statutowych, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku wśród wszystkich warstw społecznych mających do czynienia z problemami choroby Alzheimera i chorób pokrewnych, upowszechnianie informacji o chorobie Alzheimera i sprawowania opieki nad chorym, a także przyczynianie się do zapewnienia chorym bezpiecznych i godnych warunków życia poprzez otwieranie domów opieki, ośrodków rehabilitacyjnych i innych form wsparcia dla chorego i jego opiekuna.
§ 2
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.
§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na postawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 5
Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych o charakterze wewnętrznym działającym na podstawie odrębnych regulaminów.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 7
Stowarzyszenie używa pieczęci o treści „Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera” lub skróconej SSCA. Przy współpracy i korespondencji zagranicznej może używać pieczęci „Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w skrócie SSCA (Association Siedlce Alzheimer in Poland).
§ 8
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji oraz środki działania
§ 9
1.      Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność pożytku publicznego zarówno odpłatną jak i nieodpłatną przewidzianą w niniejszym Statucie. Dochód z działalności odpłatnej zostanie przeznaczony w całości do prowadzenia działalności w zakresie statutowych celów.
2.      Stowarzyszenie może prowadzić, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia zostanie przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
3.      Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
4.      Dla umożliwienia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, Stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki w formie dotacji, grantów, konkursów i innych dostępnych funduszy zewnętrznych. 

§ 10
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
1.      pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pokrewnymi i psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez:
1)      popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera, innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi,
2)      wpływanie na politykę i polityków mające na celu wzrost wagi choroby i zwiększenie pomocy dla pacjentów z chorobą Alzheimera, innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi i ich rodzin,
3)      organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla rodzin i opiekunów osób chorych przebywających w warunkach domowych,
4)      otwieranie i prowadzenie całodobowych domów opieki, ośrodków pobytu dziennego i ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych,
5)      prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, grup wsparcia, turnusów rehabilitacyjnych, dla chorych oraz ich opiekunów,
6)      organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych,
7)      organizowanie i prowadzenie krótkich turnusów pobytowych całodobowych dla chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów;
2.      działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,
2)      organizowanie aktywizacji osób chorych, niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym (zajęcia indywidualne, grupowe – warsztaty terapeutyczne),
3)      promowanie i organizowanie wolontariatu;
3.      działalności charytatywnej i dobroczynności, w szczególności poprzez:
1)      prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów osób z  chorobą Alzheimera, innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi,
2)       organizowanie pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych i katastrof (aukcje prac podopiecznych);
4.      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie dla osób chorych, niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, a także ich opiekunów,  wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej,
2)      organizowanie spotkań z okazji świąt i dni pamięci z udziałem osób niepełnosprawnych i zdrowych,  młodzieży  i seniorów;
5.      ochrony i promocji zdrowia, w szczególności poprzez:
1)      inspirowanie, organizowane i prowadzenie badań naukowych dotyczących problemów osób objętych działalnością statutową,
2)      organizowanie konferencji naukowych, spotkań, prelekcji, szkoleń, seminariów,  o problematyce ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia;
6.      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez:
1)      zatrudniane osób niepełnosprawnych,
2)      prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych;
7.      działalności zapobiegającej wykluczeniu społecznemu osób opiekujących się chorymi na Alzheimera, choroby pokrewne i psychiczne, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie dziennych pobytów dla podopiecznych,
2)      organizowanie warsztatów, grup wsparcia, konsultacji medycznych i psychologicznych dla opiekunów,
3)      organizowanie turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla chorych i ich opiekunów;
8.      popularyzacji wiedzy na temat choroby Alzheimera, chorób pokrewnych i psychicznych, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie konferencji naukowych, warsztatów, wykładów, dyskusji, szkoleń i seminariów poświęconych propagowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera, innych chorób otępiennych i psychicznych oraz udział w konferencjach naukowych, warsztatach, wykładach, dyskusjach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez inne podmioty,
2)      współpracę ze środkami masowego przekazu w celu popularyzacji wiedzy na temat działalności Stowarzyszenia, choroby Alzheimera, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,
3)      prowadzenie działalności  informacyjnej (informatory, poradniki, ulotki, foldery, plakaty, wystawy), dzięki której o Stowarzyszeniu będą  mogli dowiadywać się chorzy, opiekunowie oraz członkowie rodzin, a także ludzie pragnący towarzyszyć cierpiącym na chorobę Alzheimera;
9.      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności poprzez:
1)      promowanie i organizowanie wolontariatu,
2)      współpracę z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno – społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych;
10.  działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie kontaktów międzyśrodowiskowych, społecznych, kulturalnych, między innymi poprzez spotkania integracyjne;
11.  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie seminariów, spotkań, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów i paneli naukowych podnoszących świadomość społeczną w zakresie budowania  społeczeństwa obywatelskiego i równego statusu kobiet i mężczyzn,
2)      promowanie równości praw kobiet i mężczyzn;
12.  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  w szczególności poprzez:
1)      organizowanie aktywizacji osób w wieku emerytalnym przez prowadzenie warsztatów,
2)      promowanie i organizowanie wolontariatu dla osób w wieku emerytalnym;
13.  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez:
1)      promowanie i wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz aktywności gospodarczej,
2)      promowanie sponsorów i darczyńców Stowarzyszenia;
14.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie spotkań dla mieszkańców gmin, na których terenie Stowarzyszenie prowadzi Domy Opieki Społecznej,
2)      prowadzenie działalności integrującej mieszkańców  poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
15.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez:
1)      wymianę informacji i kształcenie osób opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera, innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi,
2)      współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia badań naukowych,
3)      prowadzenie działalności szkoleniowej,
4)      organizowanie i prowadzenie praktyk w zakresie opieki, terapii i rehabilitacji osób chorych oraz niepełnosprawnych,
5)      organizowanie stażów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów medycznych, rehabilitantów, terapeutów, pielęgniarek;
16.  wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie konkursów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,
2)      udział dzieci i młodzieży w piknikach okolicznościowych,  
3)      udostępnianie miejsc na organizowanie biwaków dla dzieci i młodzieży
17.  kultury i sztuki, w szczególności poprzez:
1)      upowszechnianie wśród osób chorych, niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym dóbr kultury i sztuki,
2)      uczestnictwo osób chorych, niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym w seansach i przeglądach filmowych, spektaklach teatralnych, muzycznych i innych występach artystycznych oraz wydarzeniach multimedialnych i interdyscyplinarnych,
3)      organizowanie dla osób chorych, niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym festiwali, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych, konkursów, przeglądów i innych przedsięwzięć o charakterze artystycznym oraz uczestnictwo podopiecznych stowarzyszenia w festiwalach, koncertach, wystawach, warsztatach artystycznych, konkursach, przeglądach i innych przedsięwzięciach o charakterze artystycznym organizowanych przez inne podmioty;
18.  wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  w szczególności poprzez:
1)      organizowanie dla osób chorych oraz rodzin i opiekunów tych osób oraz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym zawodów, konkursów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udział w zawodach, konkursach, imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez inne podmioty,
2)      promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu uczciwej gry;
19.  ekologii i ochrony środowiska naturalnego, w szczególności poprzez:
1)      udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, sadzenie drzew, promujących dbałość o ochronę środowiska,
2)      realizację projektów edukacyjnych o charakterze ekologicznym;
20.  turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez:
1)      promowanie wśród osób chorych, niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym turystyki i krajoznawstwa,
2)      organizowanie dla osób chorych oraz ich opiekunów wycieczek krajowych i zagranicznych do miejsc o walorach przyrodniczych, malowniczych krajobrazach oraz imprez turystyczno – krajoznawczych;
21.  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności poprzez:
1)      współpracę z odpowiednimi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń, własnego rozwoju oraz pozyskania środków finansowych,
2)      promowanie idei integracji europejskiej;
22.  promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności poprzez:
1)      promowanie działalności wolontariatu w celu zwiększenia zrozumienia opinii publicznej i organów państwowych dla działań wolontariackich,
2)      organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontarystycznej,
3)      publikacja materiałów na temat wolontariatu (ulotki, foldery, plakaty); 
23.  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w szczególności poprzez:
1)      podejmowanie współpracy z organizacjami zagranicznymi zajmującymi się problematyką osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pokrewnymi i psychicznymi oraz niesieniem pomocy ich rodzinom i opiekunom,
2)      organizowanie spotkań, sympozjów w celu wymiany doświadczeń;
24.  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności poprzez:
1)      organizowanie spotkań, konferencji naukowych, warsztatów, wykładów, dyskusji, szkoleń, mających na celu informację o prowadzonej działalności, popularyzację działań Stowarzyszenia oraz wymianę doświadczeń.

§ 11
Stowarzyszenie może podejmować inne działania, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z celem działalności Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13
Stowarzyszenie posiada następujące grupy członków:

1)      członków zwyczajnych,
2)      członków wspierających,
3)      członków honorowych.

§ 14
1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, dająca rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia w zgodzie z prawem i postanowieniami niniejszego Statutu.
2.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, który przedstawi pozytywną rekomendację, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
3.      Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków.

§ 15
1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawych, będąca obywatelem polskim, niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.      Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.

§ 16
1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawych, będąca obywatelem polskim, niepozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2.      Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek któregokolwiek z członków Stowarzyszenia, w tym samym trybie może zostać odebrana godność członka honorowego.
3.      Wniosek o ustanowienie członka honorowego jak również o odebranie godności  członka honorowego musi zawierać pisemne uzasadnienie.

§ 17
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3)      udziału w zebraniach, spotkaniach oraz imprezach (w tym również z poczęstunkiem) organizowanych przez Stowarzyszenie w celu wymiany doświadczeń, omówienia działalności i promowania celów statutowych Stowarzyszenia,
4)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
5)      wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
6)      posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
7)      korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
8)      korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

§ 18
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)      przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
3)      przyczyniania się, swoją postawą i działaniami, do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
4)      dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
5)      regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 19
1.      Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2.      Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
3.      Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.
4.      Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 20
1.     Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
1)     pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2)     wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a)     nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b)     braku udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy,
c)     nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
d)     postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
e)     działania na szkodę Stowarzyszenia,
f)      utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu;
3)     śmierci członka.
2.     Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
1)     pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2)     wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a)     nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b)     postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
c)     działania na szkodę Stowarzyszenia,
d)     niewywiązywania się z deklarowanej przez członka wspierającego pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej,
e)     utraty przez członka wspierającego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu;
3)     śmierci członka,
4)     likwidacji osoby prawnej.
3.      Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek:
1)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2)      odebrania godności członka honorowego na pisemny, uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków Stowarzyszenia;
3)      śmierci członka honorowego.
4.      O wykluczeniu (odebraniu godności członka honorowego) decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
5.      Ustanie członkostwa na skutek złożenia rezygnacji oraz  z powodu śmierci członka Stowarzyszenia lub likwidacji osoby prawnej stwierdza Zarząd w formie uchwały.
6.      Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z  członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,
2)      Zarząd,
3)      Komisja Rewizyjna.

§ 22
1.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, o ile Walne Zebranie Członków nie uchwali głosowania tajnego, zwykłą większością głosów.
2.      W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwoływani w takim samym trybie w jakim są powoływani.
3.      W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz  w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia pod warunkiem, ze liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
4.      Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dokooptowanego lub wybranego w wyborach uzupełniających, przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków władz Stowarzyszenia.
5.      Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba dalsze postanowienia Statutu stanową inaczej.
6.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2)      z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 23

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz na 12 miesięcy, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty ważnie zgłoszonego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5.      Na Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
6.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2)      uchwalenie zmian Statutu,
3)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4)      udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ,
6)      uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
7)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9)      podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
10)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
7.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.
8.      Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
9.      Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24

1.      Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.
2.      Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz jednego do trzech członków.
3.      Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.  Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu na pierwszym po wyborach zebraniu.
5.      Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
6.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
7.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
8.      Do kompetencji Zarządu należy:
1)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
3)      zarządzanie i obrót majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
4)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
5)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6)      podejmowanie uchwał i wydawanie na ich podstawie przepisów wykonawczych dla realizacji celów statutowych,
7)      podejmowanie uchwał o podjęciu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
8)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10)   sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
11)  składanie oświadczeń woli i wiedzy,
12)  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25
1.      Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2.      Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch członków. Określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej danej kadencji oraz wybór członków Komisji Rewizyjnej dokonywane jest na Walnym Zebraniu Członków.
3.      Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać wyłącznie osoby, które:
1)      nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)      kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2)      przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
3)      zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia,
4)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
5)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia  Zarządu,
6)      składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
7)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
5.      Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
6.      Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 26
1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.    Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1)      ze składek członkowskich,
2)      z dochodów z własnej działalności statutowej,
3)      nadwyżki przychodów nad kosztami działalności statutowej,
4)      z dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5)      z dochodów z lokat,
6)      z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług, sponsoringu,
7)      z działalności gospodarczej,
8)      z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,
9)      z aukcji, zbiórek publicznych, sprzedaży cegiełek, loterii,
10)  z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności prywatnej i innych form finansowania zewnętrznego.
3.      Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
4.      Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
5.      Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
6.      Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
7.      Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich jest niedopuszczalne, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
8.      Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 28
1.      Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązywaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób.
2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Siedlce, dnia 07 lutego 2015r.