Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

 

 

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zostało założone w 1994 roku, a jako organizacja pożytku publicznego funkcjonuje od 2004 roku.

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi oraz ich opiekunom i rodzinom.  Do zadań statutowych należy również prowadzenie domów pomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi.

W roku 2013 główna działalnością stowarzyszenia było prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach. W okresie tym w obu domach przebywał komplet mieszkańców (48 osób).

W miesiącach czerwcu i wrześniu odbyły się dwie  imprezy integracyjne. W czerwcu w Kukawkach „Spotkanie sobótkowe” z okazji rozpoczynającego się lata oraz w miesiącu wrześniu w Ptaszkach „Radość w Ptaszkach” z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Obie imprezy są imprezami cyklicznymi, organizowanymi każdego roku i mają na celu nie tylko spotkanie z opiekunami pensjonariuszy domów, ale też integrację z pensjonariuszami innych domów pomocy oraz społecznością lokalną. W każdym  spotkaniu biorą również udział członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. W spotkaniu w Ptaszkach wziął udział przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich Pan Zygmunt Wierzbiński.  Przypomniał pierwsze kroki jakie na terenie miejscowości Ptaszki stawiało Stowarzyszenie i doktor Krystyna Kwiatkowska organizując pierwszy w Polsce dom pomocy dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Przypomniał również jak duży wkład wniosło siedleckie stowarzyszenie w tworzeniu ruchu alzheimerowskiego. Wyraził nadzieję, ze placówka ta nie zniknie z mapy placówek tego typu w kraju mimo obecnych trudności lokalowych. Następnie poinformował o przebiegu prac nad Polskim Planem Alzheimerowskim.

Spotkania integracyjne to przede wszystkim okazja do uwrażliwienia uczestników spotkań na problemy osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych. To danie możliwości osobom zdrowym, w tym w dużej mierze dzieciom i młodzieży okazania serca, dobroci, zainteresowania samotnymi i chorymi.  To uświadomienie, że człowiek mimo iż chory czy niepełnosprawny jest pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.  Kontakt z osobami doświadczonymi przez choroby, skazanymi na odosobnienie uczy pokory, zmusza do refleksji, do zatrzymania się na moment nad własnym życiem.  Każdemu spotkaniu towarzyszy prelekcja związana z ochroną zdrowia.   Dbamy o to, by w każdym spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież, by kontakt z osobami potrzebującymi pomocy był lekcją dawania radości innym, otwartości na potrzeby innego człowieka. W obu imprezach uczestniczą uczniowie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych prezentując umiejętności nabyte w czasie nauki.

Imprezy integracyjne uświetnia zawsze część artystyczna. Muzyka i tańce wprowadzają radość do spotkań, ocieplają atmosferę przywołują uśmiechy. Część artystyczną rozpoczęliśmy od nauki kroków zumby i czacza pod „okiem” właściciela „Studio Tańca A&J Jaroszyńscy”. Swoich sił próbowali wszyscy: nasi mieszkańcy, ich rodziny, goście, osoby zdrowe i osoby na wózkach. Rudości było wiele.  Imprezę uświetniał zespół  „Whyrock”. Przy jego muzyce młodzież z KSM dała koncert piosenek. Wiele radości i wspaniałej zabawy (zarówno dla dzieci jak i dorosłych) dał pokaz baniek mydlanych.  Prezentowane były prace wykonane przez mieszkańców domu w ramach terapii zajęciowej.

Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconej sytuacji chorych na Alzheimera i ich opiekunom. Zwrócono uwagę na zwiększającą się ilość zachorowań na tę chorobę, obniżenia wieku zachorowań oraz zwiększającą się ilość osób chorych ze względu na wydłużający się przeciętny wiek życia. Uczestnicy konferencji podkreślali bardzo trudną sytuację chorych i ich rodzin w tym brak instytucjonalnej opieki półstacjonarnej prowadzonej w formie domów dziennego pobytu, ośrodków adaptacyjno-rehabilitacyjnych i środowiskowych domów samopomocy. Ogromnym utrudnieniem w diagnozowaniu choroby i opieki nad chorym jest brak geriatrów, długie terminy oczekiwania na wizytę u specjalisty w ramach NFZ, usunięcie z listy leków refundowanych podstawowych leków na tę chorobę. Materiały z konferencji zostały poddane debacie publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpi do Ministra Zdrowia o przyspieszenie prac nad Narodowym Planem Alzheimerowskim.

W miesiącu listopadzie we współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach w sali widowiskowej „Podlasie” odbyła się projekcja filmu dokumentalnego o chorobie Alzheimera pt. „Nie zapomnij mnie” w reżyserii Dawida Sievekinga jednocześnie autora książki o tym samym tytule. Dawid Sieveking w unikalny i intymny sposób, pełen groteski i humoru, sportretował swoją 73-letnia matkę, która – jak miliony ludzi w Europie zapada na chorobę Alzheimera i powoli zapomina o świecie, w którym żyje.  Celem pokazania filmu było przybliżenie społeczeństwu siedleckiemu choroby, problemów rodziny z choroba związanych, ale przede wszystkim zapromowanie i zachęcenie rodzin osób chorych na Alzheimera do uczestnictwa w grupie wsparcia organizowanej przez stowarzyszenie. Film obejrzało ponad trzysta osób. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Siedlce, a w promocji projekcji pomogli patroni medialni: Echo Katolickie, Katolickie Radio Podlasie, Podlasie24. Ukazał się również artykuł w Tygodniku Siedleckim. Przed projekcją filmu  prezes stowarzyszenia zapoznała zebranych z zadaniami jakie realizuje stowarzyszenie oraz z celami jakie przyświecały zorganizowaniu tego spotkania.  Zwróciła uwagę na szybkie tempo zwiększania się liczby zachorowań na Alzheimera, na trudną  sytuację chorych i ich opiekunów.  Problem ten został dostrzeżony przez  Parlament Europejski, przyjmując przed czterema laty deklarację o uczynieniu choroby Alzheimera priorytetem polityki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin dotkniętych problemem choroby Alzheimera zaproszono opiekunów do uczestnictwa w grupie wsparcia, a chorych do udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Rok 2013 to kolejny rok  czynienia zabiegów o odkupienie od Gminy Mordy budynków, w których funkcjonuje dom pomocy. Piątego grudnia na sesji Rady Miejskiej w Mordach podjęto uchwałę o sprzedaży stowarzyszeniu w trybie bezprzetargowym działki zabudowanej starą szkołą zaadoptowaną na dom całodziennego pobytu. Nie wyrażono jednak zgody na zakup drugiego budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia do terapii i rehabilitacji. Trzydziestego grudnia Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu bonifikaty od wyceny rzeczoznawcy.

W miesiącu listopadzie we współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach w sali widowiskowej „Podlasie” odbyła się projekcja filmu dokumentalnego o chorobie Alzheimera pt. „Nie zapomnij mnie” w reżyserii Dawida Sievekinga jednocześnie autora książki o tym samym tytule. Dawid Sieveking w unikalny i intymny sposób, pełen groteski i humoru, sportretował swoją 73-letnia matkę, która – jak miliony ludzi w Europie zapada na chorobę Alzheimera i powoli zapomina o świecie, w którym żyje.  Celem pokazania filmu było przybliżenie społeczeństwu siedleckiemu choroby, problemów rodziny z choroba związanych, ale przede wszystkim zapromowanie i zachęcenie rodzin osób chorych na Alzheimera do uczestnictwa w grupie wsparcia organizowanej przez stowarzyszenie. Film obejrzało ponad trzysta osób. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Siedlce, a w promocji projekcji pomogli patroni medialni: Echo Katolickie, Katolickie Radio Podlasie, Podlasie24. Ukazał się również artykuł w Tygodniku Siedleckim.