KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Siedleckim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.;
  08-140 Mordy, Ptaszki 6A; 08-109 Przesmyki, Kukawki 25,
 2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu
  504-091-599 lub e-mail: siedlce_alz@op.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach przetwarzania danych, w trakcie ich zbierania;
 2. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (KRUS, ZUS, MOPS, USC, ewidencja ludności i inne niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych),

-podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

-bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

 1. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana wizerunek i dane osobowe mogą być umieszczane na stronie internetowej Domu: https://www.alzheimer.org.pl/ oraz na Facebooku i innych portalach społecznościowych po podpisaniu „zgody na rozpowszechnianie wizerunku”.
 3. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail: siedlce_alz@op.pl
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.