Działania

Stowarzyszenie wspiera i pomaga osobom z chorobą Alzheimera takimi działaniami:

  1. Grupa wsparcia  – pomoc, wsparcie i poradnictwo – więcej
  2. Akcje informacyjne – promocja wiedzy na temat choroby Alzheimera – Dlaczego dziadek sika do słoika?, Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?
  3. Konferencje i wykłady
  4. Turnusy dla rodzin.
  5. Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.
  6. Działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania więcej
  7. Propagowanie wolontariatu: MOW Wojnów, Workcamp

Stowarzyszenie dwa razy w roku organizuje dni otwarte w Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach. W czerwcu jest to „Spotkanie sobótkowe„ w Kukawkach, a we wrześniu spotkanie pod nazwą „Radość w Ptaszkach„ – organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera.Spotkania te mają na celu integrację naszych pensjonariuszy z pensjonariuszami innych domów pomocy, integrację ze społecznością lokalną, a także uświadomienie powagi choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych. Spotkania te uczą jak pomagać chorym i ich opiekunom. Organizujemy mieszkańcom domów wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy do kina, teatru , a także spotkania z ciekawymi ludźmi i poznawanie nowych sposobów spędzania wolnego czasu takich jak np. Boccia

Association assists and helps people, who are disordered per Alzheimer’s disease by actions like:

1.Assistance group – help, aid and counselling;

2.Informational actions – promotion knowledge about Alzheimer’s disease;

3.Conferences and lectures;

4.Turnuses for families;

5.Social Welfare Home for people, who are disordered per Alzheimer’s disease in Ptaszki with branch in Kukawki;

6.Activities for knowledge, superior education, education and rising;

7.Voluntary service preaching.

Association twice a year organizes open days in Social Welfare Home for people, who are disordered per Alzheimer’s disease in Ptaszki with branch in Kukawki. In June it is “Sobótkowe Spotkania” in Kukawki and in September it is a integration meeting called “Radość w Ptaszkach” organized as a part of celebration the World Alzheimer’s Day. The purpose of these meetings is to integrate our inmates with other Welfare Home’s inmates, integration with local communities and making people aware of seriousness of Alzheimer’s disease and other disorders. These meetings teachs how to help disordered and their keepers. We organize trips, pilgrimages, departures to cinema, theatre, meetings with interesting people and getting to know new ways of spending free time like Boccia.

Stowarzyszenie