Dom pomocy społecznej

 

Dom Pomocy w Ptaszkach Gmina Mordy funkcjonuje od 1999 roku. To pierwsza w Polsce całodobowa placówka podejmująca opiekę nad chorymi na Alzheimera i pokrewnymi chorobami otępiennymi oraz przewlekle psychicznie chorych.

 

Fundusze na adaptację budynku zostały pozyskane ze środków PFRON, wpłat od indywidualnych darczyńców, sponsorów, a także Samorządów i Gmin. Na jego wyposażenie w 1997 r dostaliśmy sprzęt medyczny, meble, ubrania, sprzęt agd od członków Komitetu Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych Quiz działającym przy Kongresie Polaków w Szwecji.

 

Dom w Ptaszkach  dysponuje 26 miejscami. Przyjmuje pensjonariuszy z terenu całej Polski. Wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Posiada wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, terapeutyczną, rehabilitacyjną, która co dzień dba o dobre samopoczucie, o rozwój i zdrowie naszych mieszkańców. Mieszkańcy objęci są również opieką pedagoga i psychologa.

tel. 25 631 79 39

Social Welfare Home in Ptaszki is situated in commune Mordy and it has functioned since 1999. It is first Polish 24/7 facility which takes care of people, who are disordered per Alzheimer’s disease, other dementia diseases and people, who are chronic diseased.

Funds for the adaptation of the building were obtained from PFRON funds, payments from individual donors, sponsors, as well as local governments and municipalities. In 1997 we received medical equipment, furniture, clothes, household appliances from the members of the Support Committee for Social Initiatives and Charity Quiz operating at the Congress of Poles in Sweden.

Home in Ptaszki disposes 26 places and takes inmates from whole Poland. It has been written in register of Social Welfare Homes leaded by Mazovian provincial governor. Our Home has got qualified nursing, rehabilitative and therapeutic staff, who every day takes care of good mood, progress and health of our residents. Pedagogue and psychologist takes care about inhabitants, too.